Aviso Legal – Política de privacidade – Cookies
Despacho de abogados ubicado en A Coruña. Áreas de negocio: derecho administrativo, derecho concursal, derecho del consumidor, derecho mercantil, derecho penal, político y social, reclamaciones del consumidor.
despacho de abogados, áreas de negocio: derecho administrativo, derecho concursal, derecho del consumidor, derecho mercantil, derecho penal, político y social, reclamaciones del consumidor
16518
page-template-default,page,page-id-16518,bridge-core-2.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-19.2.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Aviso Legal – Política de privacidade – Cookies

Aviso Legal

 

En cumprimento do deber de información estipulado no artigo 10 da Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico Xoán Antón Pérez Lema en calidade de titular da Website www.xoanantonperezlema.com procede a comunicar os datos identificativos esixidos pola referida norma:

– Denominación social: Pérez Lema – Avogados e Consultores.

– Dirección de correo electrónico: administracion@xoanantonperezlema.com
.

– Domicilio social: Fontán, 4 -3º D -15004, A Coruña.

A presente información conforma e regula as condicións de uso, as limitacións de responsabilidade e as obrigas que os usuarios da páxina Web que se publica baixo o nome de dominio: www.xoanantonperezlema.com asumen e comprométense a respectar.
Definicións:
 “Páxina“, dominio: www.xoanantonperezlema.com que se pon a disposición dos Usuarios de Internet.
 “Usuario“, persoa física ou xurídica que utiliza ou navega pola Páxina.
”Contido“, son as páxinas que conforman a totalidade do dominio: www.xoanantonperezlema.com, as cales conforman a información e os servizos que Pérez Lema – Avogados e Consultores pon a disposición dos Usuarios de Internet. Nelas contéñense as mensaxes, textos, fotografías, gráficos, iconas, logos, tecnoloxía, links, texturas, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, gravacións, software, aspecto, deseño gráfico e códigos fonte e, en xeral, calquera clase de material contido na Páxina.
”Web“, palabra técnica que describe o sistema de acceso á información vía Internet, que se configura por medio de páxinas confeccionadas con linguaxe HTML ou similar, e mecanismos de programación tales como java, javascript, PHP, ou outros, etc… Nestas páxinas deseñadas e publicadas baixo un nome de dominio Internet son o resultado da información que o titular pon a disposición dos Usuarios de Internet.
”Hiperenlace“, técnica pola cal un Usuario pode navegar por diferentes páxinas da WEB, ou por Internet, cun simple click sobre o texto, icona, botón ou indicativo que contén o enlace.
”Cookies“, medio técnico para a “trazabilidade” e seguimento da navegación nos sitios WEB Son pequenos ficheiros de texto que se escribe no ordenador do Usuario. Este método ten implicacións sobre a privacidade, polo que Pérez Lema – Avogados e Consultores avisará oportuna e fehacientemente da súa utilización no momento en que se implanten na Páxina.

 

Condicións de uso

 

A simple e mera utilización da Páxina outorga a condición de Usuario da Páxina, ben sexa comparece física ou xurídica, e obrigatoriamente implica a aceptación completa, plena e sen reservas de todas e cada unha das cláusulas e condicións xerais incluídas no Aviso Legal. Se o Usuario non estivese conforme coas cláusulas e condicións de uso deste Aviso Legal, absterase de utilizar a Páxina.
 Este Aviso Legal está suxeito a cambios e actualizacións polo que a versión publicada por Pérez Lema – Avogados e Consultores pode ser diferente en cada momento en que o Usuario acceda ao Portal. Polo tanto, o Usuario debe ler o Aviso Legal en todas e cada unha das ocasións en que acceda á Páxina.
 A través da Páxina, Pérez Lema – Avogados e Consultores facilita aos Usuarios o acceso e a utilización de diversos Contidos publicados por medio de Internet por Pérez Lema – Avogados e Consultores ou por terceiros autorizados. 
O Usuario esta obrigado e comprométese a utilizar a Páxina e os Contidos de conformidade coa lexislación vixente, o Aviso Legal, e calquera outro aviso ou instrucións postos no seu coñecemento, ben sexa por medio deste aviso legal ou en calquera outro lugar dentro dos Contidos que conforman a Páxina, así como coas normas de convivencia, a moral e bos costumes xeralmente aceptados.
Para tal efecto, o Usuario obrígase e compromete a non utilizar calquera dos Contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos no Aviso Legal ou pola lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos Contidos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático propios ou contratados por Pérez Lema – Avogados e Consultores, doutros Usuarios ou de calquera usuario de Internet (hardware e software).
 O Usuario obrígase ao comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros calquera clase de material contido na Páxina, tales como informacións, textos, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software, logotipos, marcas, iconas, tecnoloxía, fotografías, software, enlaces, deseño gráfico e códigos fonte, ou calquera outro material ao que tivese acceso na súa condición de Usuario da Páxina, sen que esta enumeración teña carácter limitativo.
Así mesmo, de conformidade con todo iso, o Usuario non poderá:
 Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar pública mente, transformar ou modificar os Contidos, a menos que se conte coa autorización escrita e explícita de Xoán Antón Pérez Lema, que é titular dos correspondentes dereitos, ou ben que iso resulte legal mente permitido. Suprimir, manipular ou de calquera forma alterar o “copyright” e demais datos identificativos da reserva de dereitos de Pérez Lema – Avogados e Consultores ou dos seus titulares, das pegadas e/ou identificadores dixitais, ou de calquera outros medios técnicos establecidos para o seu recoñecemento.
O Usuario deberá absterse de obter e mesmo de intentar obter os Contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, se puxesen á súa disposición para este efecto ou se indicase a este efecto nas páxinas web onde se encontren os Contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente en Internet para este efecto sempre que non entrañen un risco de dano ou inutilización da Páxina, e/ou dos Contidos.

 

Propiedade intelectual

 

Todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera clase que aparecen na Páxina son propiedade de Pérez Lema – Avogados e Consultores ou, se é o caso, de terceiros que autorizaron o seu uso, sen que poida entenderse que o uso ou acceso ao Portal e/ou aos Contidos atribúa ao Usuario dereito ningún sobre as citadas marcas, nomes comerciais e/ou signos distintivos, e sen que poidan entenderse cedidos ao Usuario, ningún dos dereitos de explotación que existen ou poidan existir sobre os devanditos Contidos.
 De igual modo os Contidos son propiedade intelectual de Pérez Lema – Avogados e Consultores, ou de terceiros no seu caso, polo tanto, os dereitos de Propiedade Intelectual son titularidade de Pérez Lema – Avogados e Consultores ou de terceiros que autorizaron o seu uso a Pérez Lema – Avogados e Consultores, e é a estes aos cales corresponde o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación destes en calquera forma e, en especial, os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, e non entende cedidos nin se autoriza a súa utilización, en ningún caso, aos usuarios da Páxina salvo que se obteñan os devanditos dereitos por escrito do lexítimo titular destes. 
A utilización non autorizada da información contida nesta web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial de Pérez Lema – Avogados e Consultores ou de terceiros incluídos na Páxina que cedesen contidos dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas Hiperenlaces.
Aquelas persoas que se propoñan establecer hiperenlaces entre a súa páxina Web e a Páxina deberán observar e cumprir as condicións seguintes:
Non será necesaria autorización previa cando o Hiperenlace permita únicamente o acceso á páxina de inicio, pero non poderá reproducila de ningunha forma. Calquera outra forma de Hiperenlace requirirá a autorización expresa e inequívoca por escrito por parte de Pérez Lema – Avogados e Consultores.
 Restrínxese o hiperenlace a páxinas que conteñan temas, nomes, materiais, ou información inapropiados, profanos, difamatorios, ilegais, obscenos, indecentes ou ilícitos, nin materiais ou información que violen calquera dereito de propiedade intelectual, dereitos de privacidade ou publicidade pertinentes.
Non se crearán “marcos” (“frames“) coas páxinas Web nin sobre as páxinas Web de Pérez Lema – Avogados e Consultores.
 Non se realizarán manifestacións ou indicacións falsas, inexactas, ou ofensivas sobre Pérez Lema – Avogados e Consultores os seus directivos, os seus empregados ou colaboradores, ou das persoas que se relacionen na Páxina por calquera motivo, ou dos Usuarios das Páxina, ou dos Contidos subministrados.
 Non se declarará nin se dará a entender que Pérez Lema – Avogados e Consultores autorizou o Hiperenlace ou que supervisou ou asumido de calquera forma os Contidos ofrecidos ou postos a disposición da páxina Web na que se establece o Hiperenlace.
A  páxina Web na que se estableza o Hiperenlace só poderá conter o estritamente necesario para identificar o destino do Hiperenlace.
 A páxina Web na que se estableza o Hiperenlace non conterá informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados e á orde pública, así como tampouco conterá contidos contrarios ou que vulneren a calquera dereitos de terceiros.

 

Dispoñibilidade da páxina

 

Pérez Lema – Avogados e Consultores non garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso á Páxina, aos seus Contidos, nin que este se encontren actualizados, aínda que desenvolverá os seus mellores esforzos para, se é o caso, evitalos, emendalos ou actualizalos. Por conseguinte, Pérez Lema – Avogados e Consultores non se responsabiliza dos danos ou prexuízos de calquera tipo producidos no Usuario que traian causa de fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo durante a prestación deste ou con carácter previo.
 Pérez Lema – Avogados e Consultores exclúe, coas excepcións contempladas na lexislación vixente, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta de dispoñibilidade, continuidade ou calidade do funcionamento da Páxina e dos Contidos, ao non cumprimento da expectativa de utilidade que os usuarios tiveren podido atribuír á Páxina e aos Contidos.
 A función dos Hiperenlaces que aparecen nesta Web é exclusivamente a de informar o usuario acerca da existencia doutras Web que conteñen información sobre a materia. Os devanditos Hiperenlaces non constitúen suxestión nin recomendación ningunha.
 Pérez Lema – Avogados e Consultores non faise responsable dos contidos das devanditas páxinas enlazadas, do funcionamento ou utilidade dos Hiperenlaces nin do resultado dos devanditos enlaces, nin garante a ausencia de virus ou outros elementos nestes que poidan producir alteracións no sistema informático (hardware e software), os documentos ou os ficheiros do usuario, excluíndo calquera responsabilidade polos danos de calquera clase causados o usuario por este motivo.
O acceso á Páxina non implica a obriga por parte de Pérez Lema – Avogados e Consultores de controlar a ausencia de virus, vermes ou calquera outro elemento informático daniño. Corresponde ao Usuario, en todo caso, a dispoñibilidade de ferramentas axeitadas para a detección e desinfección de programas informáticos daniños, polo tanto, Pérez Lema – Avogados e Consultores non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir durante a prestación do servizo da Páxina, nin dos posibles danos que poidan causarse ao sistema informático do usuario ou de terceiros (hardware e software), os ficheiros ou documentos almacenados neste, como consecuencia da presenza de virus no ordenador do usuario utilizado para a conexión aos servizos e contidos da Web, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas deste.

 

Calidade da páxina

 

Dado o ámbito dinámico e cambiante da información e servizos que se subministran por medio da Páxina, Pérez Lema – Avogados e Consultores realiza o seu maior esforzo por garantir a completa veracidade, exactitude, fiabilidade, utilidade e/ou actualidade dos Contidos.
A información contida nas páxinas que compoñen esta web ponse a disposición dos interesados con carácter informativo, consultivo, divulgativo e publicitario.

 

Limitacións

 

Pérez Lema – Avogados e Consultores exclúe toda responsabilidade polas decisións que o Usuario poida tomar baseado nesta información cando esta sexa correcta, así como polas posibles incidencias alleas a Pérez Lema – Avogados e Consultores. A información está sometida a posibles cambios periódicos sen previo aviso do seu contido por ampliación, mellora, corrección ou actualización dos Contidos.

 

Notificacións

 

Todas as notificacións e comunicacións realizadas polas partes serán válidas de conformidade cos medios admitidos en Dereito. As relativas á presente Páxina consideraranse eficaces, para todos os efectos, se se realizan a través da propia Páxina.

 

Dispoñibilidade

 

A prestación do servizo da Páxina e dos Contidos ten, en principio, duración indefinida. Pérez Lema – Avogados e Consultores, non obstante e sen prexuízo dos dereitos contractualmente asumidos, queda autorizada para dar por rematada ou suspender a prestación do servizo da Páxina e/ou de calquera dos Contidos en calquera momento. Cando iso sexa razoablemente posible, Pérez Lema – Avogados e Consultores advertirá previamente a terminación ou suspensión da Páxina.

 

Xurisdición

 


Para cantas cuestións se susciten sobre a interpretación, aplicación e cumprimento deste Aviso Legal, así como das reclamacións que poidan derivarse do seu uso, todos as partes intervinientes sométense aos Xuíces e Tribunais da Coruña, renunciando de forma expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles. En caso de contratación con consumidores, a competencia xudicial rexerase pola normativa que resulte de aplicación.

O Aviso Legal réxese pola lei española.

Copyright © 2014 – Pérez Lema – Avogados e Consultores
Reservados todos os dereitos de autor polas leis e tratados internacionais de propiedade intelectual. Queda expresamente prohibida a súa copia, reprodución ou difusión, total ou parcial, por calquera medio.

Política de privacidade

 

Obxectivo

 

Mediante esta política de privacidade, Pérez Lema – Avogados e Consultores quere comunicar aos usuarios do seu sitio web a política de protección de datos de carácter persoal que leva a cabo.

 

Tratamento de datos de carácter persoal

 

O destinatario dos devanditos datos será Pérez Lema – Avogados e Consultores. A identidade proporciónase de forma expresa no formulario empregado para a recompilación da información enviada.
 Pérez Lema – Avogados e Consultores, ben sexa a través dos formularios ben sexa a través de comunicacións por correo electrónico, recolle e trata os datos de carácter persoal coas finalidades indicadas a continuación:
Nos formularios de recollida de datos identificaranse, de forma clara e evidente para o usuario, aqueles campos e preguntas cuxa resposta é obrigatoria.
 A tramitación e xestión da solicitude de información, precontrato ou contrato realizada polo usuario a través deste sitio, teléfono ou do correo electrónico.
A xestión e control dos servizos ofertados ofrecidos a través da páxina Web.
 O envío de información sobre servizos e produtos de Pérez Lema – Avogados e Consultores e do grupo de filiais, cuxa contratación puidese ser do interese do usuario.
Consentimento do usuario.
 Coa confirmación de envío dos datos de carácter persoal, o usuario consente expresamente o tratamento destes por parte de Pérez Lema – Avogados e Consultores e/ou as súas filiais á cal solicita o servizo ou relación para a que se solicitan estes.

Recollida e calidade dos datos

 

O cliente comprométese a informar previamente, as persoas das cales facilita os datos persoais, do contido da presente política de protección de datos de carácter persoal, facilitando a estes, se fose necesario, copia imprimida desta. 
O interesado declara ser maior de idade e ter capacidade abondo para a contratación ou para o tratamento dos datos de que se trate. Pérez Lema – Avogados e Consultores estará exenta de calquera responsabilidade polo incumprimento deste requisito.
En cumprimento do principio de calidade dos datos persoais, expresado no artigo 4 da LOPD, o usuario comprométese a facilitar datos verdadeiros, exactos, completos e actualizados, de forma que respondan con veracidade á situación deste. 
Cando os datos facilitados polo cliente sexan falsos, incompletos, non actualizados ou inexactos, este será responsable de calquera prexuízo, directo ou indirecto, material ou inmaterial, que por causa diso se puidese ocasionar a un terceiro ou a Pérez Lema – Avogados e Consultores e as súas filiais coas que mantivese unha relación que implique os devanditos datos. Estas últimas resérvase o dereito a extinguir os servizos proporcionados ao cliente, así como calquera relación contractual pactada, sen prexuízo das demais accións que procedan en dereito.
Dereitos do usuario (acceso, rectificación, cancelación e oposición).
Pérez Lema – Avogados e Consultores informa ao usuario e/ou ao afectado dos datos, que pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que lle recoñece a LOPD, de forma gratuíta e nos termos establecidos pola lexislación vixente para o efecto, dirixíndose ao Responsable do ficheiro a quen facilitou os datos. Para iso pode poñerse en contacto con este mediante escrito á dirección seguinte:
 Pérez Lema – Avogados e Consultores, Fontán, 4 -3º D – 15004, A Coruña.

Responsables dos ficheiros

 

Os Responsables dos ficheiros comprométense a tratar os datos de carácter persoal proporcionados polo cliente con total confidencialidade e respectando as medidas técnicas e organizativas requiridas pola LOPD e polo Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.
Co mesmo ánimo, e na súa calidade de propietaria e responsable dos ficheiros, Pérez Lema – Avogados e Consultores ou as súas filiais, en cumprimento do artigo 26 da mencionada lei e conforme ás directrices do Rexistro Xeral de Datos Persoais da Axencia Española de Protección de Datos, inscribiron neste último os mencionados ficheiros correspondentes a cada unha delas, os cales contan co correspondente código de inscrición asignado polo devandito organismo.

Actualización da política

 

A presente política poderá ser modificada por causa de cambios nos requisitos establecidos pola lexislación vixente en cada momento, por decisións xudiciais e cambios xurisprudenciais, así como por cambios na actuación e estratexia empresarial de Pérez Lema – Avogados e Consultores e as súas filiais.
 A publicación, e acceso por parte dos usuarios, será realizada a través deste mesmo sitio, entendéndose que as relacións establecidas con estes con anterioridade ao cambio se rexerán polas normas previstas no momento en que se accedeu ao sitio Web para o seu establecemento.

Política de cookies

 

Cookie é un ficheiro que se descarga no seu ordenador ao acceder a determinadas páxinas web. As cookies permiten a unha páxina web, entre outras cousas, almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun Usuario ou do seu equipo e, dependendo da información que conteñan e da forma en que utilice o seu equipo, poden utilizarse para recoñecer o usuario. O navegador do usuario memoriza cookies no disco duro soamente durante a sesión actual ocupando un espazo de memoria mínimo e non prexudicando ao ordenador. As cookies non conteñen ningunha clase de información persoal específica, e a maioría destas bórranse do disco duro ao finalizar a sesión de navegador (as denominadas cookies de sesión).
 A maioría dos navegadores aceptan como estándar ás cookies e, con independencia destas, permiten ou impiden nos axustes de seguridade as cookies temporais ou memorizadas. 
Sen o seu expreso consentimento -mediante a activación das cookies no seu navegador, xoanantonperezlema.com non enlazará nas cookies os datos memorizados cos seus datos persoais proporcionados no momento do rexistro.

Que tipos de cookies utiliza esta páxina web?

Cookies técnicas: Son aquelas que permiten ao usuario a navegación a través dunha páxina web, plataforma ou aplicación e a utilización das diferentes opcións ou servizos que nela existan como, por exemplo, controlar o tráfico e a comunicación de datos, identificar a sesión, acceder a partes de acceso restrinxido, recordar os elementos que integran un pedido, realizar o proceso de compra dun pedido, realizar a solicitude de inscrición ou participación nun evento, utilizar elementos de seguridade durante a navegación, almacenar contidos para a difusión de videos ou son ou compartir contidos a través de redes sociais.
Cookies de personalización: Son aquelas que permiten ao usuario acceder ao servizo con algunhas características de carácter xeral predefinir en función dunha serie de criterios no terminal do usuario como por exemplo serian o idioma, o tipo de navegador a través do cal accede ao servizo, a configuración rexional dende onde accede ao servizo, etc.

Cookies de análise: Son aquelas que ben tratadas por nós ou por terceiros, permítennos cuantificar o número de usuarios e así realizar a medición e análise estatística da utilización que fan os usuarios do servizo ofertado. Para iso analízase a súa navegación na nosa páxina web co fin de mellorar a oferta de produtos ou servizos que lle ofrecemos.

Cookies publicitarias: Son aquelas que, ben tratadas por nós ou por terceiros, permítennos xestionar da forma máis eficaz posible a oferta dos espazos publicitarios que hai na páxina web, adecuando o contido do anuncio ao contido do servizo solicitado ou ao uso que realice da nosa páxina web. Para iso podemos analizar os seus hábitos de navegación en Internet e podemos mostrarlle publicidade relacionada co seu perfil de navegación.

Cookies de publicidade comportamental: Son aquelas que permiten a xestión, da forma máis eficaz posible, dos espazos publicitarios que, se é o caso, o editor incluíse nunha páxina web, aplicación ou plataforma dende a que presta o servizo solicitado. Estas cookies almacenan información do comportamento dos usuarios obtida a través da observación continuada dos seus hábitos de navegación, o que permite desenvolver un perfil específico para mostrar publicidade en función deste.

Cookies de terceiros: A Web de Pérez Lema – Avogados e Consultoresxoanantonperezlema.com– pode utilizar servizos de terceiros que, por conta de xoanantonperezlema.com recompilasen información con fins estatísticos, de uso do Site por parte do usuario e para a prestación doutros servizos relacionados coa actividade do Website e outros servizos de Internet. En particular, este sitio Web utiliza Google Analytics, un servizo analítico de web prestado por Google, Inc. con domicilio nos Estados Unidos con sede central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. Para a prestación destes servizos, estes utilizan cookies que recompila a información, incluída a dirección IP do usuario, que será transmitido, será tratada e será almacenada por Google nos termos fixados na Web Google.com. Incluíndo a posible transmisión da devandita información a terceiros por razóns de esixencia legal ou cando ditos terceiros procesen a información por conta de Google.

O Usuario acepta expresamente, pola utilización deste Site, o tratamento da información solicitada na forma e cos fins anteriormente mencionados. E así mesmo recoñece coñecer a posibilidade de rexeitar o tratamento de tales datos ou información rexeitando o uso de Cookies mediante a selección da configuración apropiada a tal fin no seu navegador. Se ben esta opción de bloqueo de Cookies no seu navegador pode non permitirlle o uso pleno de todas as funcionalidades da Website.
Pode permitir vostede, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu equipo mediante a configuración das opcións do navegador instalado no seu ordenador:
Internet Explorer: Ferramentas -> Opcións de Internet -> Privacidade -> Configuración.
Firefox: Ferramentas -> Opcións -> Privacidade -> Historial -> Configuración Personalizada.
Chrome: Configuración -> Mostrar opcións avanzadas -> Privacidade -> Configuración de contido.
Safari: Preferencias -> Seguridade.
Se ten dúbidas sobre esta política de cookies, pode contactar con Pérez Lema – Avogados e consultores no seguinte correo electrónico: administracion@xoanantonperezlema.com.